תקנון אתר

תקנון האתר

 1. האתר הנו אתר פרטי בבעלות אטופיקום (להלן: "אטופיקום"), וכתובתו הינה: WWW.ATOPICOM.COM (להלן: "האתר").
 2. אטופיקום מעמידה לקהל לקוחותיה, אפשרויות של רכישת מוצרים ותכשירים שונים שאטופיקום מוכרת באמצעות מערך אספקת הזמנות למרבית רחבי הארץ וכן מספקת אטופיקום ייעוץ ראשוני מקוון בתחום העור ו/או הפניות לייעוץ רפואי באמצעות אטופיקום. 
  כללי
 3. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש או בינך עבור צד ג' כמשתמש (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") ובין אטופיקום. 
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, בין אם מדובר ברכישה עבור המשתמש ו/או עבור צד ג' כלשהו שבאחריותו.
 5. יש לקרא תקנון זה היטב ובמלואו. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמת המשתמש המקדמית לתנאי השימוש.
 6. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
 7.  השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אטופיקום או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
 8. כל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבה אטופיקום בהסכם זה והנובעים מאירוע שאינו בשליטת אטופיקום ו/או מכח עליון ו/או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו"ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.
 9. תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בין אטופיקום למשתמש בכל הקשור לביצוע פעולות ייעוץ ורכישה באתר זה.
 10. גלישה באתר, קבלת ייעוץ ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אטופיקום רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.
 12. היה ונפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את אטופיקום ו/או האתר ו/או את הספקים.
 13. האתר רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 14. הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.
  אישור התקנון
 15. בעת ביצוע הרכישה ו/או הזמנת ייעוץ ראשוני ו/או יעוץ רפואי, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים ו/או הזמנת ייעוץ באמצעות האתר, בין אם ביצע האמור עבור עצמו ו/או עבור צד ג' כלשהו. כמו כן, מצהיר המשתמש כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה ו/או הייעוץ וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או אטופיקום ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
  חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה
 16. אטופיקום רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות, (ומבלי לגרוע) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
  2. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע אטופיקום ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.
  3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.
  4. במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.
  5.  אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעולה לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון.
 17. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון לרבות באמצעות אפליקציית ה – "וואטסאפ" או אפליקציה דומה אחרת ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל אטופיקום, על פי שיקול הדעת של אטופיקום.
 18. חוסר זמני/ קבוע במלאי – המשתמש מודע ומסכים לכך כי לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי ואטופיקום אינה מתחייבת כי מוצר מסוים נמצא בכל עת במלאי. אטופיקום אינה מבטיחה קיומו של מלאי מספק בכל העת, ואין להסתמך על כך.
 19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור אטופיקום, ולא לנצל לרעה טעות ו/או תקלה כלשהי במערכת או בנתוני האתר.
  שימוש באתר
 20. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (עד 20 יחידות ללקוח). חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד ג' ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.
  הסכמה ייעוץ מקוון באתר
 21. באתר תינתן האפשרות לקבל ייעוץ ראשוני על ידי נציג אטופיקום. הייעוץ אינו רפואי ואינו תחליף לייעוץ רפואי ובהתאם לא יוכל הלקוח לבוא בטענות לייעוץ זה בין אם ניתן בחינם ובין אם נלקחה בגינו תמורה.
 22. כמו כן תינתן האפשרות לקבל ייעוץ אחר שיינתן על ידי רופא בתשלום, כאמור לפי תחום המומחיות המבוקש ובמקרה כזה מעבר להפניה תחול התקשרות ישירה ואחריות בין הלקוח לרופא המייעץ בלבד וידוע כי אטופיקום רק מקשרת בעניין זה בין הצדדים ואין לה כל אחריות מכל סוג לייעוץ ו/או הטיפול שיקבע על ידי הרופא אם יינתן או יקבע. הלקוח זכאי להחליט את החלטותיו בכל צורה שיבחר ללא כל קשר לאטופיקום. למרות האמור ידוע ללקוח כי רישומי היעוץ הרפואי ישמרו גם במאגרי אטופיקום.
 23. שרות הייעוץ אונליין (כולל רופא או בעל מקצוע רפואי אחר) הינו שרות פרטי אין כל מחויבות ש"ספק רפואה" (קופות החולים ו/או ביטוח רפואי) יאשרו השתתפות בעלות המוצרים. כולל מרשמי תרופות שינתנו ע"י הרופא הייעוציים לעיל, יינתנו בצורה מקוונת ואין אטופיקום ו/או האתר אחראים ליעוץ הניתן על ידי בעל המקצוע למשתמש.
 24. הייעוציים מוגבלים לשימוש במסגרת האתר בלבד ואין להקליטם או להעבירם.
 25. מובהר בזאת, כי ייעוץ בפועל, בין אם ייעוץ ראשוני או ו/או ייעוץ אחר שיינתן באמצעות הפניית האתר על ידי בעלי המקצוע לפי העניין אין לראות בהם כתחליף לחוות דעת רפואית ו/או כל ייעוץ רפואי אחר אלא אם סוכם באופן ספציפי אחרת עם הרופא המייעץ ככל ומדובר ברופא מייעץ.
 26. בעת ההסכמה לשימוש באתר זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע כי אין האתר ו/או אטופיקום ו/או מי מטעמם אינם אחראים למידע שניתן למשתמש באמצעות הייעוץ המקוון, וכי הוא מחוייב להיוועץ ברופא המטפל עם קבלת כל ייעוץ מכל סוג שהוא.
 27. בעת ההסכמה לשימוש באתר זה המשתמש מאשר שימוש בקבצים /תמונות לפני ואחרי הטיפול כמקובל בטיפולים מסוג זה וידוע לי שיעשה בהם שימוש לצרכים מדעיים, לתיעוד, השוואה, ביקורת, הכוונה, ייעוץ, ביטוח ולמעקב.
  מידע באתר
 28. באתר מידע המתפרסם על ידי אטופיקום ו/או ספקים ו/או גופים העובדים עימה, דוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיו"ב. אטופיקום משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, אטופיקום מתנצלת מראש אם חלילה, נפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים.
 29. המידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה, תוספי תזונה וטיפולים רפואיים ותרופתיים אינו מהווה עצה רפואית.
  הגבלת אחריות
 30. כל טיפול ושימוש במוצרים שנרכשים מאטופיקום מחייב היוועצות עם הרופא המטפל בטרם תחילת הטיפול ואף במהלכו.
 31. המוצרים המשווקים באתר הינם בהתאם לקטגוריות הבאות: תכשירים קוסמטיים (סבונים וקרמים) – בעלי רישיון משרד הבריאות וקיימת אזהרה בכל רישיון מוצר ועל גבי מדבקת המוצר כגון אזהרות: יש להשתמש במוצר / בתכשיר רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. לשימוש חיצוני בלבד. אין לבלוע את המוצרים, ויש להימנע ממגע המוצרים בעיניים. יש להרחיק את המוצרים מילדים. האחריות על המוצר אינה של אטופיקום אלא של היצרן.
 32. השימוש והצריכה במוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 33. המידע המופיע באתר לרבות בכל פורום בו נועד להתייחסות כללית בלבד, ואין לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות אך לא רק אין לראות בו יעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי, בנוסף אין לראות במידע חוות דעת רפואית ו/או כל חוות דעת אחרת.
 34. בהתאם לכך, כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר לרבות בכל פורום, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והעושה שימוש באתר נושא לבדו בסיכון המלא בכל הקשור אליהם ועליו לנהוג בזהירות הנדרשת למצבו הרפואי ובכלל.
 35. מובהר בזאת, כי אין המדובר בתחליף של בדיקות או מומחים וכי אין האמור באתר מהווה תחליף למומחה ו/או רופא ו/או כל ייעוץ רפואי אחר. למעט במקרה בו סיכום היעוץ חתום ע"י רופא או בעל מקצוע רפואי אחר (כולל מס' רישיון)
 36. האתר ונציגיו לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בכל חומר שיווקי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבו ו/או למידע המאוחסן במחשבו ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא ו/או מי מטעמו או כל צד ג' אחר מטעמו עושה באתר ו/או בשירותים.
 37. אטופיקום ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כאמור לעיל לרבות, לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או בכל חומר שיווק ו/או מקצועי ו/או מכל הפניה באתר ו/או כל קישור באתר ו/או כל פורום באתר ו/או כל תוכן אחר כל האמור באתר מהווה רק מידע כללי לצורך קבלת שירותים ספציפיים אצל מומחים רפואיים לפי תחום העניין.
  הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך איסוף
 38. טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לאטופיקום זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.
 39. איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה למשתמש כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותו לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
 40. זמן האספקה המשוער הינו 5 ימי עסקים (בהתאם לזמן הנקוב לכל מוצר ולתנאים המפורטים למשלוח) מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות. בישובים 'מרוחקים' מאזור המרכז אשר שליחי אטופיקום מגיעים אליהם בתדירות נמוכה יתכנו עיכובי אספקה של 1-2 ימי עבודה נוספים על זמן המשלוח הנקוב. יודגש כי אטופיקום אינה מתחייבת למועד אספקה ולא תהיה אחראית לאיחורים באספקה.
 41. לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידו. אישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנה, הסכום ששולם, פרטי המשלוח
 42. לאחר קליטת ההזמנה במחסן והוצאת המשלוח יקבל הלקוח הודעה בדוא״ל/ ב"וואטסאפ" המאשר כי ההזמנה יצאה מהמחסן.
 43. חשבונית מס/קבלה נשלחת אוטומטית לאחר בצוע רכישה לתיבת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידו.
 44. אטופיקום מפיציה את המוצרים שנרכשו על פי בחירת המשתמש באחת מהדרכים הבאות: ההפצה , משלוח לבית הלקוח, איסוף בנקודת איסוף, איסוף ממשרדנו במושב ריחן. במקרים מיוחדים, ובתאום אישי מול צוות אטופיקום, ייתכן ותאושר הפצה באמצעות דואר רשום. במקרה כזה, ישלח למשתמש צילום האישור, באמצעותו תוכל לעקוב באתר דואר ישראל על סטאטוס המשלוח. במקרה בו בחר המשתמש בשרות שליחים, ייצור עם המשתמש השליח קשר טלפוני לתאום מועד הגעתו למסירת המוצרים. בדרכו למסירה, במידה והשיחה לא תענה תשלח הודעת "וואטסאפ" לאישור המשלוח ליד הדלת בנוסף, בעת ביצוע ההזמנה .
 45. מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.
 46. פעולת הרכישה תאושר רק עם קבלת אישור עסקה מחברת האשראי, באמצעותה שולמה התמורה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי המשתמש.
  מחירים
 47. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. בהגיע המשתמש לקופה, ייתכן ותוצג בפניו אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים. מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע"מ כחוק.
 48. האתר מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע תחום במסגרת זמן והאפשרות לרכישה מתאפשרת במועדים אלו בלבד, והכל בכפוף לתקנון המבצע ו/או לתנאי המבצע המפורסמים באתר.
 49. מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שתחליט אטופיקום ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, ואטופיקום תהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.
 50. לא תתאפשר החזרה או ביטול של מוצר ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת. רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר.
 51. ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.
  מדיניות ביטול
 52. מדיניות הביטול כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
 53. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר ובתנאי שהמשתמש יחזירם לאטופיקום כשהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש ואריזתו לא נפתחה.
 54. יובהר כי לא ניתן לבטל הזמנה של תרופות ו/או להחזירן לאטופיקום.
 55. ביטול הזמנה של מוצרים ייעשה באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות של אטופיקום (לפי פרטי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה).
 56. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי אטופיקום. למרות האמור לעיל, לא כל רכישה ניתנת לביטול וזאת בהתאם לקבוע בחוק (לדוגמא, רכישה של המוצרים הבאים אינה ניתנת לביטול: תוספי תזונה ,מוצרים המצריכים אחסנה מיוחדת ועוד). במידה והמוצר כבר יצא ממחסן אטופיקום להפצה , לא ניתן לבצע ביטול עד החזרתו לידי אטופיקום
 57. להלן יובאו בתמצית כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.
   1. זכות לביטול ודרכי ביטול
 58. בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם;
 59. ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות, ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.
   2. תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה
 60. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו למשתמש בנוגע למוצר בעת הרכישה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע בעת הרכישה או בשל הפרה אחרת של תנאי החוזה בין אטופיקום למשתמש, תשיב אטופיקום למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. אטופיקום תמסור למשתמש העתק מביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
 61. התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תיאור ומראה המוצר, כפי שהוא באתר, לבין מראהו במציאות, זאת בין היתר בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעות תמונה המופיעה על גבי מחשב.
 62. בנוסף, ייתכן ויוצגו באתר מוצרים שאינם מיובאים על ידי אטופיקום אלא על ידי ספק/יבואן אחר. המידע המסחרי, תיאור המוצר והמפרט שלו, יובא באתר באופן שיימסר לאטופיקום על ידי אותו ספק. במקרים בהם מקורו של מידע כאמור יהיה מצדדים שלישיים, האחריות על כך תחול על הצד השלישי המשתמש לא יוכל לבוא אל אטופיקום בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע זה. אין באמור כדי לגרוע מזכויות המשתמש שבדין לבטל עסקאות כמפורט לעיל ובהתאם לדין במקרה של אי התאמה, פגם וכיו"ב.
 63. כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטיה, והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
 64. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד ללקוח שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותו מתמצה בקבלת השבה את הכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.
 65.  במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כאמור לעיל, תשיב אטופיקום למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ותבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. במקרה כזה לא יגבה תשלום כלשהו למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, ובנוסף 0.98% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
 66. אם קיבל המשתמש את המוצר, עליו להחזירו בכוחות עצמו ועל חשבונו. במידה ויבקש המשתמש שהמוצר ייאסף מביתו, ואטופיקום תסכים לכך, יאלץ המשתמש לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.
 67. החזרת המוצר תעשה רק אם לא נעשה בו שימוש, ולאחר מכן לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ככל שקיבל אותה במעמד האיסוף.
 68. כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטיה והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר
   3. נזקים שנגרמו למוצר
 69. על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותה של אטופיקום לתבוע מהמשתמש נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר למשתמש, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטל את ההסכם.
  אחריות למוצרים
 70. האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם רכישת מוצר כלשהו באתר אטופיקום ממליצה להיכנס לעמוד תנאי האחריות הרלוונטים המפרטים באופן ברור את סוג ומשך האחריות, כפי שזו ניתנת על ידי היצרן הרלוונטי לאותו מוצר. בנוסף, כל מוצר יסופק עם תנאי אחריות ספציפיים בגינו. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלה באמצעות טופס יצירת קשר לשירות הלקוחות. האחריות על המוצר תהיה בתוקף רק לאחר רישום המוצר באתר ו/או שליחת תעודת האחריות המצורפת למוצר.
 71. השלמת הרכישה מהווה הצהרת המשתמש כי קרא את תנאי האחריות בגין המוצר וקבלת אותה עליו. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ביו אטופיקום למשתמש.
 72. אטופיקום לא תהא אחראית למוצר או לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר בעקבות תגובה אלרגנית, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם אחריה.
 73. אטופיקום לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שינתנו לו על ידי אטופיקום, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.
  שימוש בסימני מסחר וקניין רוחני
 74. כל התוכן הנמצא באתר אטופיקום ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תיאור המוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של אטופיקום ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
 75. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו"ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של אטופיקום או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.
 76. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 77. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של האתר ו/או של אטופיקום ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.
 78. היה והמשתמש יפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, המשתמש ישפה את אטופיקום בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.
 79. מבלי לפגוע בחובת המשתמש כאמור לעיל הרי שאטופיקום שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של אטופיקום דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את אטופיקום לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד אטופיקום בהקשר זה.
 80. מובהר בזה, כי ככל ויופיעו באתר קישורים שיופיעו מכל סוג, הרי שהם ניתנים רק כשרות ובכל מקרה לא תהיה אחריות לאטופיקום ו/או למי מטעמה על האתרים השלישיים ואין אטופיקום מנטרת את הנעשה בהם ואין לה כל שליטה בהם מכל סוג ועניין ולרבות, לאטופיקום אין כל יכולת להתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג בהקשר זה ובוודאי כי לא תחול כל התחייבות לכל תוכן ו/או מידע ו/או חוקיות של האתרים אליהם מובילים הקישורים והבחירה באם להגיע לקישור או לא היא רק של המשתמש.
 81. אטופיקום לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שלישי כאמור לעיל לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או כל גורם.
 82. הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש. הנהלת האתר מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.
 83. למען הסר ספק מובהר בזאת, אין באמור באתר כדי להוות כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות אטופיקום לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.
 84. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת אטופיקום מראש ובכתב.
 85. הלקוח מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, Spiders, Scrapers וכיו"ב).
 86. מבלי לגרוע מהאמור לעיל המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
 87. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני מכל סוג באתר זה, לרבות, אך לא רק, במידע, בתוכנה, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בשמות , בלוגו האתר, בדומיין שלו, ביישומים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאטופיקום בלבד.
  סודיות, פרטיות ואבטחת מידע
 88. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 89. אין על המשתמש כל חובה חוקית למסור מידע, אולם באם תימנע ממסירת פרטים אישיים מסוימים ייתכן ולא נוכל לספק לך את המידע או השירותים המבוקשים על ידי המשתמש.
 90. אטופיקום לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר (להלן: "המידע") ללא הסכמת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש (א) לצורך מתן שירות למשתמש ו/או (ב) נדרש עפ"י דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או (ג) לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות ו/או דברי פרסומת, ו/או (ד) לפי המותר בתקנון זה. אטופיקום תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ו/או לספקים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 91. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לאטופיקום במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של אטופיקום ו/או של ספקי אטופיקום הפועלים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר לאטופיקום לשמור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות המוחזקות על ידי אטופיקום ו/או על ידי בעלי השליטה בה.
 92. הינך זכאי לעיין בפרטי המשתמש הרשומים במאגר/י המידע של אטופיקום, וככל שמצאת כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים – לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני לכתובת המייל של אטופיקום, ואטופיקום תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ואולם מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לאטופיקום לצורך ניהול עסקיה וחובותיה- ימשיך להישמר ע"י אטופיקום למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
 93. אטופיקום תהא רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך מידע סטטיסטי , מחקר רפואי והרגלים הקשורים בשימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים (ללא פרטי המשתמש).
 94. ככל שהמשתמש "יסמן" אפשרות זו בתהליך ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע מאטופיקום והוא מאשר לאטופיקום לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של אטופיקום, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מהקבוצה אליה משתייכת אטופיקום.
 95. מוסכם כי המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של אטופיקום ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של אטופיקום ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה ונתונים אודות פעולותיו.
 96. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, אטופיקום לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי.
 97. המשתמש מאשר לאטופיקום להעביר את פרטיו לספקים לצורך אספקת המוצרים, חברות האשראי על מנת לאשר את ביצוע עסקת הרכישה וכן לשמור את פרטי הרכישות שלו לצורך מתן שירות באתר.
 98. אבטחת המידע באתר אטופיקום עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים והמידע הרגיש שלהם.
 99. אטופיקום מכבדת את פרטיות המשתמשים. אטופיקום לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבון המשתמש לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחר המשתמש לרכוש.
 100. אטופיקום מצהירה כי למטרת אבטחת פעולות לקוחותיה באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP(המחבר את המחשב של המשתמש דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
  שימוש בעוגיות
 101. אטופיקום מצהירה בזאת, כי בזמן השימוש באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה. קבצים אלה מספקים מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע ללקוח מוצרים בהתאמה אישית. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
 102. בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסר המשתמש (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו"ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק).
 103. יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרי אטופיקום , כך שאין לאטופיקום יכולת לעשות בו כל שימוש.
 104. מידע המתקבל במסגרת ביצוע רכישת מוצר, משמש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).
 105. כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידי המשתמש תשמר במאגרי אטופיקום ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה לשמה הוא נמסר או הזדהות באתר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו"ב. אטופיקום משתמשת בדוא"ל ובמס' הנייד לשם מעקב שימוש.
 106. ככל שהמשתמש יהיה מעוניין, אטופיקום תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עדכון המשתמש לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם לאחר אישור המשתמש במקום המיועד לכך באתר.
 107. לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו"ב), אטופיקום עושה במידע שימוש אך ורק לצרכי שיפור האתר , התאמתו לקהל הרחב ולעדכון התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש מסוים.
 108. במקרים שאינם בשליטת אטופיקום ו/או הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג', לא תישא אטופיקום באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג' ללא הרשאה.
 109. אטופיקום תוכל לעשות שימוש במידע שברשותה אם התקבל בידה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.
 110. כן אטופיקום תוכל לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהיה בין האתר למשתמש או במסגרת מחלוקת שתהא בין הצדדים.
 111. לבירור וקבלת הסבר בעניין אבטחת המידע והגנת הפרטיות באתר, המשתמשים מוזמנים לפנות באמצעות טופס יצירת קשר לשירות הלקוחות לאטופיקום.
  קישורים באתר
 112. ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות אטופיקום (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו"ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעת אטופיקום, אינו בשליטתה ואין לה כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אין אטופיקום אחראית לכך בשום צורה ודרך ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו למשתמש או למי מטעמו כתוצאה מכך. הסתמכות המשתמש על מידע כאמור הינה באחריותו הבלעדית.
 113. אין אטופיקום אחראית לכניסה דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך לפגיעה במשתמש. אטופיקום איננה אחראית לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו את המשתמש לאתר המבוקש או לאתר פעיל.
  מידע פרסומי
 114. במידה והמשתמש יבקש שלא לקבל מאטופיקום מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצר, ידרש המשתמש לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר ובמסגרת הליך ההרשמה.
 115. בכל עת ניתן לפנות לאטופיקום ולדרוש על הפסקת קבלת מידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר המידע, הכל לפי בחירת המשתמש.
  שונות
 116. למשתמש ידוע כי אין מערכת חסינה לגמרי לרבות בכל הנוגע לאבטחת מידע, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, שלא בשליטת אטופיקום ובהתאם לא תישא אטופיקום בשום אחריות בעניין ולרבות לא תישא בכל נזק שעלול להיגרם בשל האמור לך ו/או לכל צד ג' אחר.
 117. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את אטופיקום בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם וכן בגין כל הוצאה נלווית, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.
 118. בנוסף, ידוע למשתמש, כי בפיתוחו ובהקמתו של האתר הושקעו משאבים רבים, וכי שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה עלולה לגרום נזקים והפסדים בהיקפים גדולים; אי לכך ידוע למשמש ומוסכם כי בגין הפרת הוראות תקנון זה ישלם המשמש לאתר פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי שהבר יגרע מזכותו של האתר לתבוע על פי כל דין בשיעור של 20,000 ₪ בגין כל הפרה; א) פרסום דבר פרסום ו/או פרסומת או קידום מכירות שלא בהסכמת אטופיקום ב) פרסום דבר הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ג) פרסום אשר יש בו משום ניסיון להטעיית הציבור ו/או להשפעה שלא כדין
 119. באישור קריאת תקנון זה מאשר המשתמש בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילא באתר. משתמש אשר מסר לאטופיקום את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לאטופיקום להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת או כל תיקון בו; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב או עדכון בכל עת למייל__________________________.
 120. באישור קריאת התקנון המשתמש מאשר כי הינו בגיר, מעל גיל 18 וכל ייעוץ ו/או רכישה במסגרת אטופיקום הינה עבורו או בעבור קטין אשר נמצא באחריותו המלאה ואשר הוא משמש לו כאפוטרופוס חוקי.
 121. מילוי טופס ההסכמה המצורף מהווה חתימה על ההסכם.